Call us  M: 06-51262063 T: 013-4681348

Wandelboslaan 30 5042 PD Tilburg Dienstencentrum "Welzijn West"

Tarieven

HET EERSTE CONSULT

Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur in totaal en bestaat uit de volgende onderdelen:

> Een uitgebreid intakegesprek
> Polsdiagnose
> Tongdiagnose

> Lichamelijk onderzoek
> Vaststellen en bespreken behandelplan
> Na uw instemming volgt daarna de eerste behandeling

Vooraf aan het eerste consult vult u het intakeformulier in dat u onderaan deze pagina kunt vinden. Dit formulier neemt u mee naar het eerste consult of stuurt u het per mail aan ons door. Schrijft u ook de namen op van de eventuele medicatie die u gebruikt. Dit alles vormt belangrijke informatie voor het beoordelen van uw situatie en het op te stellen behandelplan.

U kunt hier de intake formulier downloaden.

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts, u kunt dus rechtstreeks bij ons terecht. In sommige gevallen echter, bijvoorbeeld bij acute/levensbedreigende condities, zal ik u adviseren contact op te nemen met huisarts of andere daartoe bevoegde specialist.
De behandelfrequentie is afhankelijk van het type en duur van de klacht. Ik stemt zoveel mogelijk een duidelijk traject met u af, waarbij tussentijds en naderhand geëvalueerd wordt, zodat u weet wat u kunt verwachten.

TARIEVEN:

Acupunctuur:

Intake & eerste behandeling:  60,- euro

Standart behandeling:  45,- euro

Natuurgeneeskunde:

Standaard behandeling:  60,- euro

De tarieven voor onze consulten zijn vrijgeteeld van btw.

Indien verhinderd 24 uur van te voren afmelden anders wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht.

Afspraken kunt u alleen telefonisch maken. Ook verandering van een afspraak of annuleren hiervan doet u uitsluitend telefonisch.

Acupunctuur valt onder de aanvullende verzekering. Kijk onder alternatieve geneeswijzen. Dit is niet uw fysiotherapiepotje.
Wij zijn aangesloten bij de NVTCG – Zhong en de VBAG. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekeringspolis worden de kosten gedeeltelijk of geheel vergoed. Controleer dit altijd van te voren.
Kijk op www.zhong.nl bij vergoeding voor een overzicht van de verzekeringsmaatschappijen die behandelingen van bij de Zhong aangesloten therapeuten vergoeden.
Voor de bedragen kunt u ook kijken op zorgwijzer.nl.

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 1. zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 2. ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 2. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn eventuele afwezigheid
 3. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale overleg
 4. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie ivm belastingaangifte.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw zorgverzekeringsnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: ‘natuurgeneeskunde’ of ‘acupunctuur’.
 • de kosten van het consult

KLACHTENREGELING

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

KvK nr 18082428

BTW – id: NL002217623B89